Contact : line @hostpleng

ข้อตกลงในการใช้บริการโฮสเพลง

        ข้อตกลงนี้ใช้ในกรณีเมื่อท่านได้เข้าใช้บริการแชร์พอร์ตวิทยุกับ "โฮสเพลง" ทำขึ้นระหว่าง เราคือ "ผู้ให้บริการ" และท่านคือ "ผู้ใช้บริการ" โดยผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในการใช้งานระบบ Control Panel และระบบบริการลูกค้าที่ผู้ให้บริการจัดให้ ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ หากข้อมูลของผู้ใช้บริการถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง ถูกลบ รั่วไหล หรือเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆอันเป็นความบกพร่อง หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบที่เกิดจากการกระทำนั้น ๆ ของผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกโดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าบริการคืน หรือสิทธิใด ๆ จาก ผู้ให้บริการได้

- ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้พอร์ตวิทยุเป็นแหล่ง หรือเครื่องมือทำกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการทุจริต ฝ่าฝืนกฏหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือทำให้เกิด ความวุ่นวาย ดูหมิ่นต่อผู้อื่น หรือต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ทั้งในประเทศไทย และทุกประเทศ

- ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้สคริป Flash Player ที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้ให้กับผู้ใช้บริการไปแจกจ่าย หรือเผยแพร่ หรือใช้เชื่อมต่อกับพอร์ตวิทยุจากผู้ให้บริการพอร์ตวิทยุรายอื่น

- ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินค่าบริการตามวัน เวลา ที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้แจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแล้วว่า เวลาการใช้บริการของผู้ใช้บริการใกล้หมดอายุ หากเลยกำหนดเวลาการชำระเงิน ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการใช้บริการได้ทันที

- หากผู้ใช้บริการยังไม่ได้ชำระเงินค่าบริการ และเลยกำหนดการชำระเงินเป็นเวลา 30 วันโดยไม่มีการติดต่อ หรือเคลื่อนไหวใด ๆจากทางผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกบริการ และสามารถลบข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการออกจากเซิฟเวอร์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องข้อมูลคืนภายหลังได้

- กรณีที่ผู้ใช้บริการ มีการใช้งาน CPU , I/O Harddisk หรือ Memory สูงจนทำให้ระบบโดยรวมของผู้ให้บริการมีปัญหา ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ระงับการใช้งานทันที เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่กระทบต่อลูกค้ารายอื่น

- กรณีที่ผู้ใช้บริการอยู่ในระหว่างระงับการให้บริการชั่วคราว ผู้ให้บริการมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้บริการตามข้อตกลงนี้ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุแห่งการระงับการให้บริการชั่วคราว ดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ

- หากผู้ใช้บริการตรวจพบเหตุขัดข้อง หรือปัญหาจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการที่มีอำนาจติดต่อประสานงานจะต้องแจ้งให้ ผู้ให้บริการทราบโดยเร็ว โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ของเหตุขัดข้อง หรือปัญหาที่พบ เพื่อผู้ให้บริการจะรีบดำเนินการแก้ไขให้โดยด่วน

- ผู้ให้บริการสามารถที่จะเข้าทำการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้บริการมีการใช้งานผิดปกติ หรือ กรณีที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร ผู้ให้บริการสามารถที่จะดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการไม่ได้

- ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ได้ตามที่สมควร

หากท่านละเมิดข้อตกลง และเงื่อนไขข้อใดๆ ที่กำหนดไว้ข้างต้น สถานภาพผู้ใช้บริการของท่านจะสิ้นสุดลง และไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าบริการคืนทั้งสิ้น

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1100702066688, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1100702066688 เราคือผู้ให้บริการให้เช่าพอร์ตวิทยุออนไลน์,เรดิโอออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด